Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) is een vereniging van en voor Nuenense ondernemingen en ondernemers. Bij OCN zijn circa 120 bedrijven aangesloten uit de sectoren industrie, bouw, logistiek, handel en zakelijke dienstverlening. Het OCN is hèt ontmoetingsplatform en dé belangenbehartiger voor het Nuenense bedrijfsleven. OCN maakt zich sterk voor een goed ondernemersklimaat in Nuenen. Thema’s als bereikbaarheid en de kwaliteit van bedrijventerreinen staan bijvoorbeeld hoog op de agenda. Het bestuur van OCN heeft regelmatig overleg met het gemeentebestuur over deze en andere onderwerpen.

Voor de leden organiseert OCN jaarlijks een tiental bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsgala,  een culinaire proeverij,  een jaarexcursie alsmede enkele ondernemersborrels, intervisiebijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. OCN is kortom een bruisende vereniging waar ondernemers elkaar in een plezierige sfeer kunnen treffen en in vertrouwen ervaringen kunnen delen. Tijdens de OCN bijeenkomst worden contacten gelegd die leiden tot langdurige samenwerkingsverbanden.

17 januari 2023

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023: Ronald Grimberg ondernemer van 2022; Young Talent Award uitgereikt aan Riene Huijbers

8 december 2022

Flexotels neemt Room45 over

17 oktober 2022

Samen aan de slag!

20 september 2022

Parkmanagement Nuenen doen wij samen!

Agenda

30 juni 2023
Zomerfeest
25 mei 2023
Koningschieten
30 maart 2023
Algemene Ledenvergadering, in combinatie met bezoek aan Dens
2 maart 2023
OCN Bruist – Brood op de plank

Meer weten? Hieronder vindt u de antwoorden op regelmatig gestelde vragen.

Ten aanzien van wie er lid kunnen worden van OCN heeft het OCN-bestuur in haar vergadering van 20 oktober 2015 een aantal fundamentele keuzes gemaakt, te weten:
* OCN is er primair voor in Nuenen gevestigde bedrijven uit de sectoren industrie, bouw, handel, logistiek en zakelijke dienstverlening (Business to Business Bedrijven).
* Alleen bedrijven die personeel in dienst hebben, kunnen lid worden of (startende) ondernemers die de ambitie en potentie hebben om te groeien. (Het OCN is er dus niet voor ZZPérs). Het bestuur beslist hierover.
* Ook ondernemers die in Nuenen wonen en een bedrijf hebben buiten de gemeente kunnen door het bestuur toegelaten worden als lid. Belangrijk criterium hierbij is dat deze ondernemers “iets toe te voegen hebben aan OCN”.

Met andere woorden OCN is er voor ondernemers in Nuenen en voor ondernemende Nuenenaren.

Of nog korter: OCN voor Ondernemend Nuenen!

Over toetreding als lid beslist het bestuur na de leden gehoord te hebben.

 

 

OCN is er voor ondernemers in Nuenen en voor ondernemende Nuenenaren, aldus het OCN-bestuur in haar vergadering van 20 oktober 2015.

Ook ondernemers die in Nuenen wonen en een bedrijf hebben buiten de gemeente kunnen door het bestuur toegelaten worden als lid. Belangrijk criterium hierbij is dat deze ondernemers “iets toe te voegen hebben aan OCN”.

Over toetreding als lid beslist het bestuur na de leden gehoord te hebben.

Conform besluit uit de algemene ledenvergadering bedraagt de contributie voor 2022 op jaarbasis € 400,00.

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. De contributie wordt naar evenredigheid verrekend als het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt aangegaan.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar om per 1 januari van het daaropvolgende jaar in te gaan.

 

 

OCN behartigt de belangen op lokaal niveau. Daartoe organiseert zij jaarlijks een tiental ledenbijeenkomsten, met een goede mix en afwisseling van het soort bijeenkomsten.

In principe wordt uitgegaan van de volgende bijeenkomsten:
1. Nieuwjaarsbijeenkomst met bekendmaking ondernemer van het jaar en uitreiking young talent award
2. Twee algemene ledenvergaderingen (één voorjaar en één in het najaar met aandacht voor resp. jaarstukken en begroting)
3. Drie OCN Bruist-bijeenkomsten (twee in het voorjaar en één in het najaar)
4. Eén bedrijfsbezoek c.q. inhoudelijke bijeenkomst met een bijzondere spreker (samen met Gemini)
5. Eén golfdag (samen met Gemini en Ekkersrijt)
6. Eén bijeenkomst OCN Culinair
7. Jaarexcursie (mits inhoud van goed niveau is!)

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 oktober in het bezit te zijn van het secretariaat (per mail of per post) en gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden?

Wij beantwoorden uw vragen met alle plezier.

Copyright © All Rights Reserved
Webdevelopment: WebRTB Nuenen